دباغ زاده

مدیرعامل: سعید دباغ زاده

تلفن: ۳۲۸۵۲۶۴۰-۰۴۱

فکس:۳۲۸۵۲۱۲۰-۰۴۱

آدرس: جاده چرمشهر پلاک ۲۸