مواد شیمیایی تخمه فروش

نام مدیر عامل: میر کمال تخمه فروش

تلفن: ۳۲۸۵۲۳۶۲-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۹۶۹-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۳۶۲-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی جنب بانک سپه سابق