رشدی

مدیرعامل: ابراهیم و برادران رشدی

تلفن: ۳۲۸۵۲۷۵۳-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۴۹۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم