رضایی

مدیرعامل: کریم رضایی نسب

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۳۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۱۳۱-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان شهریار