رنگرزی بهروز

مدیرعامل: بهروز آذربار

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۳۶-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۳۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم