رنگرزی بهزاد حسینی

مدیرعامل: بهبود پورحسین

تلفن: ۳۲۸۵۲۵۶۲-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم