رنگرزی حامد نصیب پرست

مدیرعامل: حامد نصیب پرست حکم آباد

تلفن: ۳۲۸۵۲۵۶۲-۰۴۱

آدرس: چرمشهر -جاده اصلی