رنگرزی ستاری

مدیرعامل: یونس ستاری

تلفن: ۳۲۸۵۳۳۱۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۳۱۱-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم