رنگرزی صفا

مدیرعامل: جواد فرقانی مقدم

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۷۱-۰۴۱

آدرس: جاده چرمشهر روبروی خیابان اول