رنگرزی میثم

مدیرعامل: اصغر رسول پور

تلفن: ۳۲۸۵۲۹۱۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی