روشندل

مدیرعامل: سیروس روشندل

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۱۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۲۷۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۹