زهدی

مدیرعامل : محمد زهدی

تلفن : ۳۲۸۵۲۶۰۱-۰۴۱

آدرس: چرمشهر – خیابان شهریار