ستاره صدر

مدیرعامل: محمد دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۲۶۴۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۶۴۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک ۸/۱