فرشی

مدیرعامل:رضا فرشی

فکس: ۳۲۸۵۲۰۴۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۸۸/۱