سپهر

مدیرعامل: محمود رهنمای سپهر

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۱۷-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۱۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک ۸۱