چرمسازی سعید محمدی

مدیرعامل: سعید محمدی

تلفن: ۳۲۸۵۲۶۲۹-۰۴۱

فکس: ۳۴۴۲۵۰۵۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر – خیابان دوم