شریفی

مدیرعامل: خلیل کفشدوزانی شریفی

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۸۲-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۸۰۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۸۰۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک۹