شفق

مدیرعامل: اسمعیل حسن زاده

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۸۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۷۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهرخیابان دوم پلاک ۱۰