شمس

مدیرعامل: حسن و سعید دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۹۸-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۸۰۲-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۸۰۱-۰۴۱

آدرش: خیابان اول پلاک۳۶