شمس ۱

مدیرعامل: محمد دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۳۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۲۲۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک ۳۶/۱