شکوه یک

مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا

تلفن: ۳۲۸۵۲۷۹۱-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۵۷۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۵۷۶-۰۴۱ و ۳۲۸۵۳۰۴۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۲۶