صدر

مدیرعامل: محمدحسن دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۵۷-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۶۶-۰۴۱

آدرس: خیابان دوم پلاک۸