صدرا

مدیرعامل: ابراهیم دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۲۲۱۲-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۴۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک ۳۴