صدرام

نام مدیرعامل: رسول سرکندیزجی

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۲۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم