غفاری

مدیرعامل: غفاری و شرکاء

تلفن: ۳۲۸۵۲۳۱۸-۰۴۱

فکس:۳۲۸۵۲۵۸۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان شهریار