علی بیگی واحد۱

مدیرعامل: عزیز بیگی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۴۲-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۵۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک ۲۱