علی بیگی واحد۲

مدیرعامل: علی بیگی

تلفن: ۳۲۸۵۲۵۰۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۵۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم