فرید

مدیرعامل: محمد و مسعود فریدجعفری

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۳۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۹۶-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۵۶۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۲۴