محمدرضا کسب کار

مدیرعامل: محمدرضا کسب کار

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۳۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۴۲۰-۰۴۱

ادرس: جاده مایان خواجه دیزج پلاک ۴۳۶