مشک آبادی

مدیرعامل: محمدحسین مشک آبادی

تلفن: ۳۲۸۵۲۹۰۰-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان شهریار