منتخب ۲ کفشدوز

مدیرعامل: کریم کفشدوز

تلفن: ۳۲۸۵۲۸۵۹-۰۴۱و ۳۲۸۵۳۰۴۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۷۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک۹