مهتاب

مدیرعامل: محمد و رامین دباغ زاده

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۵۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۹۲۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر نبش خیابان اول پلاک۳۲