مواد شیمیایی بهارامید

مدیرعامل: ساسان بهارامید

تلفن: ۰۴۱۳۲۸۵۲۹۲۴

آدرس: چرمشهر -جاده اصلی – نبش خیابان اول