ناصر

مدیرعامل: محمدابراهیم نیمه فروش

تلفن: ۳۲۸۵۲۸۹۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۱۷