ناموری

مدیرعامل: محمود ناموری

تلفن: ۳۲۸۵۲۵۵۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۵۵۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر-جاده اصلی