نور

مدیرعامل: فریدون محمد تقی زاده آذری

تلفن: ۳۲۸۵۳۱۳۶-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۱۹۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر کوی امیرخیزی پلاک۷۴