نگین

مدیرعامل: یعقوب نیمه فروش

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۳۲-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۹۴۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۵