نیکوخصلت

مدیرعامل:عبداله دباغ نیکوخصلت

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۷۹-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۵۴۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۷۹-۰۴۱

درس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک ۳۹