هما

مدیرعامل: اکبر دریانی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۵۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۱۵۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک ۶۹