وحید بنابیان

مدیرعامل: وحید بنابیان

تلفن: ۳۲۸۵۲۷۶۶-۰۴۱ و ۳۳۳۴۸۷۷۲-۰۴۱

فکس: ۳۳۳۴۱۴۲۷-۰۴۱

آدرس: تبریز بازار کیان پلاک ۶۷