پوراسد

نام مدیرعامل: یوسف پوراسد

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۱۲-۰۴۱

آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم