چرخی

مدیرعامل:اژدر چرخی و برادران

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۶۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۶۴-۰۴۱

ادرس:چرمشهر خیابان شهریار