چرمسازی نصرتی

نام مدیرعامل: حسین نصرتی الوار

تلفن: ۳۲۸۵۲۹۳۹-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۹۳۰-۰۴۱

آدرس: چرمشهر روبروی خیابان اول -زنده باد سابق