چرم آذر مراغه

مدیرعامل: مصطفی قصابیان

تلفن: ۰۴۱۳۷۳۲۵۱۹۲

آدرس: مراغه-جاده هشترود-جاده گل تپه