چرم فیروز

مدیرعامل: علی اصغر نامپاک

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۵۲-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۴۹۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۶۳-۰۴۱ و ۳۲۸۵۳۰۲۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک۵۹