کاظمی تبریزی

مدیرعامل: محمد یعقوب توفیق کاظم تبریزی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۶۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۹۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک ۲۳