کریم رنجبری مایان علیا

مدیرعامل: کریم رنجبری مایان علیا

شماره تلفن: ۳۲۸۵۲۶۵۴-۰۴۱

شماره فکس: ۳۲۸۵۲۶۵۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر تبریز خیابان شهریار کوی یاسمن