کوثر

مدیرعامل: محمد امین اسکندانیان

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۰۶-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۳۰۶-۰۴۱و ۳۲۸۵۲۵۶۱-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک۵۶