گل محمدی

مدیرعامل: ابراهیم گل محمدی

تلفن: ۰۹۱۴۹۱۲۶۲۳۵

 

آدرس: چرمشهر-جاده اصلی