یونس اوغلی۲

مدیرعامل: حجت امیری

تلفن: ۳۲۸۵۳۱۰۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۴۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان شهریار